LEADER a Menorca


Una oportunitat per al desenvolupament sostenible de l’illa de Menorca

L’any 1988 la Unió Europea va crear la Iniciativa LEADER com a culminació de la seva política de desenvolupament rural, des d’una concepció integrada i d’aplicació integral en el territori. Aquest innovador programa es va començar a aplicar l’any 1991.

Les principals aportacions del Leader i la seva forma de gestió van consistir en:

• Mobilitzar els agents locals per a què facin una reflexió o es corresponsabilitzin del futur del seu territori.

• Aplicar un enfocament descentralitzat i integrat basat en un procés ascendent. És a dir, l’aproximació al desenvolupament rural de tipus bottom-up (de baix a dalt). Les iniciatives de desenvolupament han estat en poder dels agents locals (públics i privats) en lloc d’anar, com en altres programes europeus, de dalt a baix (l’administració dissenya i els agents s’ajusten al que l’administració dissenya). Així, la societat local és subjecte actiu en la definició i execució d’aquestes polítiques de desenvolupament rural. D’aquesta manera els agents locals tenen un cert marge de maniobra per a implementar les seves estratègies mitjançant accions concretes.

• Obrir les zones rurals a altres territoris, mitjançant l’intercanvi d’experiències i a través de la cooperació amb altres zones rurals.

• Integrar els diferents aspectes de l’economia i societat rurals donant-li un aspecte integral i plural intercomunicant activitats entre si per arribar a un major nombre multiplicador de l’economia i societat local.

A Menorca, La Iniciativa Comunitària s’implantà amb el programa Leader I (1991-1995) per a seguir després amb Leader II (1996-2000), Leader+ ( 2000-2006), Leader (2007-2013) i actualment, amb el programa Leader (2014-2020).

Leader I va marcar l’inici d’una nova concepció de la política de desenvolupament rural i la implantació a Menorca de la gestió basada en un enfocament territorial, integrat i participatiu.

Posteriorment, Leader II va consolidar l’enfocament Leader I i va concedir una particular importància al caràcter innovador dels projectes .El 13 de setembre de 2001 neix l’Associació LEADER Illa de Menorca, com a entitat sense ànim de lucre, per a la gestió de la Iniciativa Comunitària LEADER+ i successives iniciatives comunitàries que suposin una continuació del programa LEADER.  

L’impacte a l’illa va ser molt positiu per la dinamització, el desenvolupament econòmic i social dels espais rurals, així com també per a la diversificació de l’activitat agrària i la recuperació i conservació del seu patrimoni cultural i ambiental.
Durant aquest període, es va experimentar un creixement continuat del nombre de projectes executats, amb un increment dels fons gestionats juntament amb un augment de l’aportació pública i de la inversió privada generada. Tot això es va traduir en:
 


- La creació d’un nombre important de petites empreses de diversa índole.
- L’augment de la formació i la millora de les capacitats dels agents del món rural.
- La revitalització en el territori rural de l’illa.
- La consolidació d’activitats tradicionals mitjançant la innovació i el desenvolupament de noves activitats.
- La diversificació de la producció rural i l’obtenció de les rendes agràries.
- La modernització dels manejos a les explotacions.
- La incorporació de manejos nous i respectuosos amb el medi i amb el benestar animal
- La creació i consolidació d’ocupació.
- La recuperació i posada en valor d’elements del patrimoni cultural i agrari.

Aquestes actuacions van generar unes importants repercussions a les quals, l’Associació Leader illa de Menorca vol donar continuïtat, programa rere programa, amb la concepció pròpia del desenvolupament local participatiu, la dinamització del mon rural i, sobretot, amb l’actitud dels agents locals de cara a la cooperació i a la implicació en un projecte comú de territori.

Poc a poc durant aquest període, que va arrancar a l’any 1991, els Grups d’acció local i l’Associació LEADER Illa de Menorca han assumit, un cert lideratge en la gestió de projectes de desenvolupament rural local, convertint-se en un element reforçador de l’organització interna de l’illa i de recerca de la cohesió econòmica i social del territori en base a la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera.

L'encert a l'hora d'escollir els aspectes prioritaris o aglutinants en el desenvolupament integral de la illa ha estat gràcies a l’elecció, de manera consensuada, de les prioritats detectades per a la illa, coincidents amb altres programes de desenvolupament rural com ara: la Política Agrària i Ambiental duta a terme per el Consell Insular de Menorca, el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears i les directrius que marca la PAC .

Així, podem afirmar que, Leader a l’illa de Menorca ha millorat al llarg del temps i continua millorant, la capacitat organitzativa del món rural i la participació dels agents rurals en el procés de desenvolupament, d’una manera considerable i satisfactòria tot i que encara existeix un marge de millora. Marge que es podrà explorar i consolidar en aquest nou eix metodològic (2014-2020)


 


 
 
 

Patrocina:
Unión Europea   Gobierno de España   CAIB   CIME   REDR

© Associació Leader
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar