Perfil de Contractant

Informació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Link BOE: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902
 Contractes en licitació per tipus:

Contractes segons fase del procediment:


Cercar contractes:
 
 
 

Patrocina:
Unión Europea   Gobierno de España   CAIB   CIME   REDR

© Associació Leader
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar